Ready for the wedding tomorrow THANKS Ms. Mia Joy Nolada GOD bless