Para sa malipayong handa karong gabhiona, ang pinaka lami na #BellyLechon! Lits…